Asmaradana: Nggegulang Putra

12 Juli, 2006

Kasmaran amerdi siwi,

Siwi pinangka amanah,

Amanahipun Hyang Manon,

Kang kedah den gulawenthah,

Mrih yuwana uripira,

Tansah manggiha rahayu,

Wiwit wonten guwa garba. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Manumayasa Cikal-bakale Pandhawa lan Kurawa

12 Juli, 2006

Ana sawatara versi crita bab sapa leluhure Pandhawa lan Kurawa. Ana sing ngandharake yen iku Bharata, putrane Prabu Duswanta lan Dewi Sakhuntala. Mula, Pandhawa lan Kurawa uga sinebut darah Bharata. Crita liya nyebutake yen kang nurunake iku Bambang Bremani, putrane Bathara Brama kang dhaup karo Dewi Srihunon, putrane Bathara Wisnu. Bremani banjur peputra Bambang Parikenan lan Parikenan peputra Manumayasa. Manumayasa iku satriya linuwih, kinasihan ing Bathara Guru. Baca entri selengkapnya »


Prajurit Jogokariyo Kraton Yogya

12 Juli, 2006

Prajurit Jogokariyo dipandhegani dening priyagung kang pangkate Kaptein, dene pangkat kalenggahane Tumenggung. Umpamane: Bupati Anom Prajurit Wedono Jogokariyo asmane Raden Tumenggung Jayaningrat. Daleme ing Pugeran. Baca entri selengkapnya »


Serat Nitiprana Piwulang Budi Luhur

12 Juli, 2006

Serat Nitiprana anggitane R. Ng. Yasadipura (1729-1803), mujudake salah sijine serat piwulang tumrap para mudha tumuju marang budi kang luhur. Karya sastra iki mung cendhak wae, yaiku mung sak pupuh (Dhandhanggula), dumadi saka 48 pada. Saka babon asline kang tinulis mawa aksara Jawa, dening Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ing taun 1979, kawetokake edisi aksara Latine kang transliterasine ditindakake dening Kamajaya. Baca entri selengkapnya »


Kencur Mbeningake Swara

5 Juli, 2006

Bu Waljinah lan para waranggana umume tansah ngemut kencur kanggo njaga amrih swarane tetep bening lan kepenak ora serak. Sawijining bukti menawa kencur nduweni kasiyat njaga tenggorokan saka sawernaning gangguan lan penyakit. Baca entri selengkapnya »


Dewi Ambika

28 Juni, 2006

Katresnan kuwi mulya. Dudu barang sepele. Mangkono wewarah kang bisa kita jupuk saka lelakone Dewi Ambika, putrane Prabu Darmamuka, narendra ing Giyantipura. Kadhung nibakake tresnane marang Dewabrata, kok satriya iku arep ninggal mlayu. Mesthi wae ora trima, nganti kapan wae Ambika nedya nagih kesaguhane Dewabata. Baca entri selengkapnya »


Mangsa Tanem

28 Juni, 2006

Sanajan manungsa dereng saged ngowahi mangsa kajawi ing salebetipun wates ingkang katamtokaken (upami adamel jawah damelan), nanging sampun saged nata tata tanem ingkang cocog kaliyan mangsa ingkang wonten. Pancen radi ewet manawi badhe ngawontenaken garis ingkang tegas ing babagan ulah tetanen. Pramila wonten saenipun manawi kita nambah seserepan bab mangsa lan kawontenan siti. Kangge nyekapi katerangan ing nginggil, kula cobi ngaturaken taneman punapa ta ingkang cocog kaliyan mangsa ingkang sampun nate kaserat, nanging namung winates ing babagan pantun, kacang-kacangan, pala kependhem, sarta sayur-sayuran. Baca entri selengkapnya »