Kancil Lan Merak

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira.“Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” ujare Kancil marang Merak.“Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagad. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah,” wangsulane Merak kanthi sareh. “Anggonku seneng dandan lan ngupakara kaendahan iki mung wujud rasa syukurku marang Gusti!” bacute tanpa linandhesan rasa umuk.“Supaya wuluku bisa dadi kaya wulumu, piye carane?” pitakone Kancil.

“Tangeh lamun, Cil! Aku-kowe ki mung saderma nglakoni. Apa kang dadi peparinganing Pangeran kudu tinampa kanthi ati segara,” wangsulane Merak. “Karo maneh kabeh sing tememplek ana saranduning badan iki, mesthi piguna marang awake dhewe. Kang ana ing aku ora durung mesthi ana ing kowe, semono uga kosok baline, Cil. Wulu soklatmu kuwi mesthi piguna tumrapmu!”

Nanging Kancil sajak kemeren nyawang kaendahan wulune Merak. “Piguna apa?” Sawise megeng napas sawetara banjur nggrundel, “Senajan piguna, nyatane wuluku letheg! Aku luwih bungah yen wuluku bisa kaya wulumu! Saben kewan ora sebah nyawang!”“Kuwi rak mung saka panggraitamu dhewe. Nanging ora kok, Cil!” sahute Merak. “Sebab saben kewan ginaris dhewe-dhewe! Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!”

Senajan akeh-akeh Merak anggone ngandhani, nanging ora bisa mbendung pepenginane Kancil nduweni wulu kaya wulu Merak. “Sakarepmu anggonmu kandha, Rak! Mung aku njaluk tulung supaya aku bisa nduweni wulu kaya kowe!” kandhane Kancil setengah meksa.

Merak gedheg-gedheg gumun karo kekarepane Kancil. “Saupama bisa, terus mengko kowe dadi kewan apa?” pitakone Merak.“Kewan apa wae terserah sing arep ngarani! Mung kira-kira bisa ta, Rak?” pitakone Kancil ngoyak, ora sabar.“Bisa wae, nanging mung imitasi! Pasangan!”“Ora masalah!” Kancil bungah. “Ndang dipasang!” panjaluke kesusu.“Ya sabar, Cil! Aku kudu nglumpukake bodholane wuluku lan wulu-wulune wargaku.”“Terus kapan?”“Udakara rong mingguan.”“Tak tunggu, Rak, ujare Kancil banjur nerusake lakune. Merak mung nyawang kanthi mesem, “Cil, Kancil. Yen duwe kekarepan kok ngudung, tanpa metung tuna lan bathine. Kudu tak udaneni kekarepane, ngiras kanggo menehi piwulang marang dheweke.”Tekan dina sing dijanjekake, esuk uthuk-uthuk Kancil
wis tekan omahe Merak. “Piye, Rak? Iki
wis rong minggu!”
“Beres!” jawabe Merak karo nata wulu-wulu sing
wis diklumpukake, “Gilo! Wulu-wulu
wis mlumpuk, malah
wis dakdhewek-dhewekake! Wulu awak, wulu swiwi, wulu buntut, aku uga
wis golek tlutuh wit karet barang minangka kanggo nemplekake ing badanmu!”

Wis gek ndang dipasang nyang awakku!” ujare Kancil karo lungguh dhingklik sacedhake Merak.
Merak banjur ngoser-oseri kabeh kulite Kancil nganggo tlutuh karet. Bareng kawawas
wis ora ana sing keri, baka siji Merak nemplekake wulu-wulu nut karo kebutuhane. Wulu gulu ditemplekake ing gulu, wulu awak ing awak, wulu sikil ing sikil, dene wulu buntut uga dipasang ing buntute Kancil.
Sedina natas, kabeh wulu
wis kapasang ing kulite Kancil.
“Rampung, Cil,” ujare Merak mesem. “Kae ana pengilon, ndang ngiloa!”Kancil banjur ngilo. Weruh kahanan awake, dheweke mongkog, “Iki sing dakkarepake!” celathune. “Aku bakal dadi salah sijining kewan kang paling endah!”“Bener kandhamu, Cil. Tur ora ana sing madhani!” Merak mbombong. “Mung aja nganti kaendahan mau malah ngreridhu lakumu,” bacute ngelingake.“Ngreridhu piye? Wong apike kaya ngene kok ngreridhu.”“Lho, wulu-wulu kuwi mung templekan. Cetha bakal ngebot-eboti awakmu!”Kancil ora nggagas, malah gage pamitan. “
Wis, Rak. Aku pamit! Lan nedha nrima awit saka kabecikanmu, aku selak pengin mamerke kahananing awakku saiki!”
“Sing ati-ati, Cil,” kandhane Merak karo nguntapake Kancil metu saka omahe.Metu saka platarane Merak, Kancil mlaku lon-lonan. Bokonge digidal-gidulake, pamrihe supaya bisa mamerake wulune kang apik tur edi. Saben ketemu sato, Kancil tansah mesem karo aruh-aruh sombong. Dene sing diaruhi uga genti mesem, mung eseme esem geli. Geli amarga weruh kahanan kang ora lumrah. Nanging tumrap Kancil esem mau tinampa beda, “Kabeh kewan padha kesengsem lan kepincut karo aku,” ujare jroning ati.Nanging sengsem, edi, lan endah mau ora suwe. Bareng tlutuh karet mau garing, kulite Kancil dadi kaku nyekengkeng. Akibate sikil, gulu, lan buntute angel diobah-obahake. Kancil mung bisa njegreg ngececer, ora bisa lumaku.“Tulung! Tulung! Tuluuung!” pambengoke sabisa-bisane.“Ana apa, Cil?” pitakone Merak krungu pambengoke Kancil.“Gage tulungana aku, saranduning badanku angel diobahake!”“Kabeh wulu sing nemplek ing awakmu kudu dicopot kabeh, kowe gelem?”“Gelem, Rak!” ujare Kancil nglenggana marang apa sing
wis dilakoni. Dheweke eling menawa kabeh paringane Gusti mono kudu tansah disyukuri. Apik, edi, lan endah tumraping sesawangan kadhang bisa ngganggu utawa mbilaheni.

Alon-alon, Merak mbubuti wulu sing
wis kebacut kraket ing awake Kancil. Senajan ngrasakake perih amarga sebagian kulite ana sing katut thethel, Kancil mung mringis-mringis karo ngempet lara. Ora sambat. Ndhadha tumindake kang salah merga mung nuruti karepe dhewe, tanpa metung tuna lan bathine.

Sing ndongeng: Bagong Soebardjo

Iklan

53 Balasan ke Kancil Lan Merak

 1. keiku mengatakan:

  matur nuwun sanged

 2. dya mengatakan:

  nyuwun sewu,ngopi tulisane nggih,damel tambahan tugas..

 3. CIK WE mengatakan:

  tulisannya g kelihatan

 4. deReaper mengatakan:

  aku uwis suwe r krungu(maca ding . .) dongeng kancil, dhuh, ku dadi kangen swargi simbah . . .

  kagem P.Bagong , mangga pinarak dhateng klaten pak , supados saged ndongeng wonten klaten

 5. imung mengatakan:

  matur nuwun pak bagong…dalem ngopi dongengipun njih kagem tugas sekolah lare….dalem tengga dongeng sanesipun

 6. ani mengatakan:

  sakalangkong, kauleh molaen ajer cara jebeh……

 7. Mas avenger mengatakan:

  matur nuwun sanget

 8. mimi mengatakan:

  Cox.Crita gak lengkap ae MLETE
  DANCOXZ

 9. iztha nagh gauol mengatakan:

  wduh………………..
  kogh nyangari ngono seh critanya,,,,,,,,,,,,,,
  maap ya…….
  tpi aku gagh ngeti maksudnya?????????????????
  cz agkuh khan anagh gauol gtuuuuuuuu

 10. belva nalini umayi mengatakan:

  aku kangen mbek dongeng-dongeng, bisa kanggo sangu bobok, matur nuwun pak bagong

 11. alantitoo mengatakan:

  maturnuwun…
  tak kopi ceritane damel tugas

 12. P...D....L... mengatakan:

  matursembahnuwun,,,
  niki kula copy kangge tugas…

 13. atik mengatakan:

  qw cayank dy

 14. farid mengatakan:

  apik tenan ceritone

 15. sabrina ramadhani mengatakan:

  aduh! gara2 g asli jawa! jd g nerti nih bahasanya! dah di kasih pr bikin dongeng dalam bahasa jawa lagi!!!!
  gubrakkkk…!!!

 16. joko sukastomo mengatakan:

  Kula pun Jaka Sukastomo hangaturaken agunging panuwun, mugi saged andudut raos para-para anem anggen sami nganggit dongeng abasa jawi ingkang sampun radi langka punika. Nuwun.

 17. qisha mengatakan:

  thanks, matur suwun….

 18. Zacky nufus mengatakan:

  matur nuwun niki tek copy kangge tugas..?
  thanks

 19. devadata mengatakan:

  jancok taek asu!!!!!!!!
  cek dowo ne!!!!!!!!

 20. motorheezzation mengatakan:

  Kancil Lan Merak…

  Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira.“Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu k…

 21. DoroLorRongPolo mengatakan:

  Kancil Lan Merak…

  Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira.“Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu k…

 22. nunuk mengatakan:

  maturnuwun pak Bagong,dalem ngopi critanipun

 23. adif mengatakan:

  cerito opo ki

 24. Sodiq mengatakan:

  apik iki rek

 25. sari mengatakan:

  kug bax’ bgd c paragraphx, khan qw d sruh ngapalin…

  khan jd susah ngapalinx…

  rephod dech, wkt d sruh bc.

 26. ika mengatakan:

  buetul bwanget ntar lok dy cruh ngapalind lak suuuuuuuuuuuusah tha ekpoh che??????????????

 27. dea mengatakan:

  matur nuwun sanget
  niki kula copy kangge tugas bahasa daerah

 28. Dika and Tommy mengatakan:

  Critanipun Sae, matur nuwun

 29. klaradeva mengatakan:

  dikkaaa kocak ! 😛

 30. Grace mengatakan:

  wekekkeekke

 31. Arsenio mengatakan:

  Apik2… Pas suanged. Kula di ke’i PR basa Jawa karo Guru kula…

 32. Afif mengatakan:

  jan apik tenan!!!!!!!!!

 33. YasmiinKiki mengatakan:

  Nyuwun ngapunten,
  Kok tulisane onten sg mboten ketingal, nggeh?
  Ajeng ngopi damel tugas niki.

 34. Hendra Natadiria mengatakan:

  Nyuwun ijin copy nggih, damel tugas Basa jawa… matur nuwun…

 35. CARBER mengatakan:

  MAKASIH TUGAS CLEAR

 36. Arrin Rhien Yien mengatakan:

  Crita.a kg gg mnrik iia??

 37. gori mengatakan:

  langkung kathah malih dongengipun

 38. Elzie Ardyansah mengatakan:

  pak, kagungan cerita rakyat jawa timur? sinten ingkang gadeh cerita jawa timur? terutami ingkang ngagem bahasa suroboyoan. matur nuwun sanget

 39. DieniE mengatakan:

  ceritanye tentang budi pekerti donggg…,,!!!!!!

 40. DieniE mengatakan:

  ceritanye yang budi pekerti dong…,,,!?!?!?!

 41. salsabila mengatakan:

  nuwun sewu, kula badhe ngopi nggih.. damel tugas nggolek crita fiksi..

 42. TOGEL AKURAT mengatakan:

  Keterpurukan hidup membuat saya melakoni pesugihan di PAK MANDALA,sebelumnya saya Mendapatkan no hp aki (082348985714) dari teman yang sudah sukses kaya, saran PAK MANDALA pesugihan yang cocok untuk saya adalah Bank GHAIB, di waktu itu tanpa banyak perhitungan saya ikuti petunjuk dari aki ,saya sudah sangat bingung dengan hutang yang beratus-ratus juta. Untung saja ada PAK MANDALA yang membantu melalui syareatnya. Saya serahkan umur 1 hari saya untuk ritual ini . pada malam pelaksanaan ritual saya merasa sesuatu yang sangat asing,. Karna merasa tak kuat kemudian saya coba melelapkan diri, entah sadar atau tidak saya melihat sosok makhluk tinggi besar yang memberikan saya kain hitam yang berisi uang 50-100rbuan yang sangat banyak setelah benar-benar sadar saya memeriksa kotak hitam yang telah saya persiapkan sebelumnya atas perintah PAK MANDALA ,dan dengan sangat terkejut saya melihat kotak tersebut penuh dengan uang 50-100ribuan sampai ratusan lembAr banyaknya , tanpa ada rekayasa saya membuat kesaksian ini karna semua ini benar-benar saya alami. SUMPAH DEMI ALLAH DAN ATS NAMA KELUARGA Saya ucapkan ribuan terimkasih kepada PAK MANDALA,saat ini hutang saya telah lunas dan saya tlah memiliki toko elektronik yang lumayan besar . sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sangat besar kepada PAK MANDALA dan keluarga.

 43. sahrul mauludin mengatakan:

  tidak ada kosakata

 44. sahrul mauludin mengatakan:

  Jancox Kosa kata Gak Onok

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: