Sepat Domba Kali Oya

Ing rubrik Layang Saka Warga, JB No. 37 Minggu II sasi Mei 2006, kadang Yahya Hilmy (Pasuruan) mundhut priksa bab surasane tembung-tembung ing tembang sing kerep keprungu kanggo cakepan gerongan/sindhenan ing karawitan Jawa sing unine: “Parabe Sang Marabangun, sepat domba kali Oya, aja dolan lan wong priya, gung remeh nora prasaja,” lan sateruse.

Tembang sing kanggo cakepan mau klebu golongane tembang gedhe, kang nduweni wewaton sing beda karo tembang tengahan lan tembang macapat, antara liya: sapada (sakuplet) tembang gedhe sing diarani sapadeswara (sapada-iswara = sapada gedhe) isi patang larik. Saben salarik diarani sapada pala. Dadi satembang gedhe ana patang pada pala.

Cacahe wanda (suku kata) saben sapada-pala sajroning satembang mesthi padha, nanging ora mesthi padha tumrap tembang gedhe siji lan sijine. Cacahe wanda saben sapada-pala mau diarani: laku/lampah. Tembang gedhe laku 15, ateges saben sapada pala ana 15 wanda. Laku/lampah isih diperang maneh dadi pedhotan. Separone satembang gedhe (rong pada pala) diarani sapada dirga. Dadi, satembang gedhe (sapadeswara) ana rong pada dirga utawa patang pada pala. Tembang gedhe ora kaiket guru lagu (dhong-dhing, sukon-wulon).

Tembang gedhe diperang dadi patang golongan miturut cacahe wanda saben sapada pala (lampah). Salisir (lampah 1-10), Siliran/Siriran (lampah 11-20), Raketan (lampah 21-30), Dhendha (lampah 31 utawa luwih).

Kanthi mangkono tembang kang kanggo cakepan gerongan/sindhenan kaya kang katur ing dhuwur mau, kang saben larik isi wolung wanda, klebu golongan Salisir. Tembang Salisir wujud wangsalan kang cacahe ana pitung padeswara isi pitutur kanggo priya lan wanita kasebut, tinemu ing buku Sendhon Langen Swara yasane KGPAA Mangkunagara IV.

Ing ngisor iki penulis ngaturake tembang-tembang kasebut kanthi katrangan sawatara miturut sagaduking pangretene penulis kang pancen isih sarwa cingkrang:

Parabe Sang Smarabangun (Priyambada) // sepat domba kali Oya (gerameh) // Aja dolan lan wong priya // gung remeh nora prasaja.

Batangane wangsalan iku lumrahe njupuk sawanda utawa rong wanda saka tegese cangkriman. Upamane Priyambada dijupuk rong wanda: priya. Mula tebusane muni “Aja dolan lan wong priya”. Mangkono uga tembung gerameh, dijupuk wandane “meh”. Saka wanda “meh” iku dadi “remeh”. Mula tebusane wangsalan dadi: gung remeh utawa geng remeh.

Ing buku-buku karawitan lan praktek gerongan/sindhenan isih sok katulis/keprungu wutuh “gerameh ora gung remeh/geng remeh. Padeswara ka-1 kasebut isi pitutur kanggo wanita supaya aja kerep dolan karo priya sing dudu bojone. Yen dadi pakulinan, nuwuhake panyakrabawa (gosip) satemah dadi gung remeh utawa geng remeh (gedhe remehe, remeh banget) ing madyaning bebrayan agung. Suda ajining dhiri.

Domba = gedhe. Sepat domba = sepat gedhe (dhumbo? –pen.) utawa jinise wedhus.

Garwa Sang Sindura Prabu (Waitatambang) // Wicara mawa karana (tarka) // Aja dolan lan wanita // Tan nyata asring katarka.

Ganti pitutur kanggo para priya. Aja kerep dolan karo wanita sing dudu sisihane sing sah. Uga nuwuhake panyakrabawa. Ora-ora diarani. Ora nyata diterka.

Sembung langu munggwing gunung, (godhong segunggu) // Kunir wisma kembang rekta (puspa nyidra) // Aja nggugu ujarira // Wong lanang sok asring cidra.

Uga pitutur kanggo wanita. Munggwing, munggweng = manggon, mapan (ana sing nulis “sabeng” = saba ing). Wisma = omah. Rekta = abang.

Gentha geng kang munggweng panggung (jam) // jawata pindha Harjuna, (Kamajaya) // Jaman mengko kawruhana // wong wadon keh ngamandaka.

Pitutur kanggo priya supaya ngati-ati sesrawungan karo wong wadon. Ngamandaka = lelamisan, ngapusi.

Kramane sawaleng kayun (padu) // ayam kucung sabeng wana (merak) // padune cuwa ing karsa // wuwuse tan merak ing driya.

Sing ora bisa ngendhaleni emosi, yen gela atine, gunemane ora kepenak dirungokake. Sawaleng = sawala (suwala) ing. Kayun = karep. Wuwus = gunem, rembug. Merak, marek, marak = nyedhak. Ing tembang kasebut ‘merak’ ateges kepenak. Tan merak = ora kepenak (yen dirungokake).

Burat pada (bobok) perkutut gung (derkuku) // Sujanma misaya mina (njala) // bok iku den langgatana // Dhokohe kaya wong njala.

Langgatana = ladenana, turutana. Tembung “kaya” ana kang nulis “asor” (Gendhing Jawi – S. Probohardjono). Burat = lulur, blonyoh, bobok. Pada = sikil. Mina = iwak. Misaya mina = golek iwak (njala).

Gatrane kang kembang randhu (karuk) // wogan alit tumbal wisma (akarbakar) // Kemaruk nekani karsa // tan kena mengeng sedhela.

Wogan = arane uler lemah. Arane dina padangon kang kaping nem. Kawi: woga-an = panganan. Woga = boga = pangan.

Sanajan ing dhuwur wis diaturake manawa tembang gedhe ora kaiket guru lagu, ing Salisir kasebut isih (kena bae) nggunakake guru lagu: u-a-a-a. Tunggale maneh kaya riptane GPH Prabuwinata-Surakarta kang cuplikane kaya kang katur ing ngisor iki (mung dicuplik limang padeswara).

PRAtandhane ambeg sadu // nedya nggayuh kautaman // mardining tyas kang rinasa // rasa rasaning dumadya.

BUdi bebadaning kayun // yayah satu lan rimbagan // ginulang gelenging cipta // ancebe ingkang sinedya.

WInawas aywa kaliru // rubedane pri prayangan // angrencana sedyanira // murih wurunge lelakyan.

 NArima awas lan emut // manteb mantheng mring Hyang Suksma // manungsa iku sanyata // tinitah luhur priyangga.

TAliti tetep tur teguh // guna lawan kasantikan // kajatmikan jroning nala // lambarana tapa brata.

Keterangan: angrencana (nggodha, ngganggu, ngreridhu), lelakyan (lelakon, sedya, gegayuhan), santika (wasis olah gegaman ing prang), kasantikan (kekuatan, kawasisan (olah gegaman), kajatmikan (kasusilan).

Ature: M. Soemarsono

JB 46/LX, 16-22 Juli 2006

Iklan

2 Responses to Sepat Domba Kali Oya

 1. bambang purwantoro berkata:

  Salam sejahtera.
  Saya senang dapat menemukan situs ini. Wangsalan memang membuat kening kita berkerut untuk memahami cangkriman kata-katanya, yang kemudian terjabar dalam maksud sesungguhnya. Yang ingin saya tanyakan apakah wangsalan-wangsalan tersebut memang sudah baku, atau kita dapat membuat wangsalan sendiri?
  terima kasih.

 2. Titah berkata:

  Pak Bambang,
  Pancen jroning bebrayan Jawa cacahe wangsalan wis akeh, nanging yen panjenengan ngersakake ngasta wangsalan anyar iya sumangga lo, malah saya nambahi sugihe Basa Jawa ta?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: