Ana Naga Mabur ing Langit

12 Juli, 2006

Nalika dumadi lindhu gedhe dina Setu Wage kepungkur wong-wong sing padha ngenut lan nyinaoni kultur Jawa racake slamet. Ora mung ing bab fisik nanging uga merga batine pasrah lan tentrem. Lan diweruhi tengara gaib sing jumedhul sadurunge ana lindhu. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Asmaradana: Nggegulang Putra

12 Juli, 2006

Kasmaran amerdi siwi,

Siwi pinangka amanah,

Amanahipun Hyang Manon,

Kang kedah den gulawenthah,

Mrih yuwana uripira,

Tansah manggiha rahayu,

Wiwit wonten guwa garba. Baca entri selengkapnya »


Manumayasa Cikal-bakale Pandhawa lan Kurawa

12 Juli, 2006

Ana sawatara versi crita bab sapa leluhure Pandhawa lan Kurawa. Ana sing ngandharake yen iku Bharata, putrane Prabu Duswanta lan Dewi Sakhuntala. Mula, Pandhawa lan Kurawa uga sinebut darah Bharata. Crita liya nyebutake yen kang nurunake iku Bambang Bremani, putrane Bathara Brama kang dhaup karo Dewi Srihunon, putrane Bathara Wisnu. Bremani banjur peputra Bambang Parikenan lan Parikenan peputra Manumayasa. Manumayasa iku satriya linuwih, kinasihan ing Bathara Guru. Baca entri selengkapnya »


Prajurit Jogokariyo Kraton Yogya

12 Juli, 2006

Prajurit Jogokariyo dipandhegani dening priyagung kang pangkate Kaptein, dene pangkat kalenggahane Tumenggung. Umpamane: Bupati Anom Prajurit Wedono Jogokariyo asmane Raden Tumenggung Jayaningrat. Daleme ing Pugeran. Baca entri selengkapnya »


Serat Nitiprana Piwulang Budi Luhur

12 Juli, 2006

Serat Nitiprana anggitane R. Ng. Yasadipura (1729-1803), mujudake salah sijine serat piwulang tumrap para mudha tumuju marang budi kang luhur. Karya sastra iki mung cendhak wae, yaiku mung sak pupuh (Dhandhanggula), dumadi saka 48 pada. Saka babon asline kang tinulis mawa aksara Jawa, dening Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ing taun 1979, kawetokake edisi aksara Latine kang transliterasine ditindakake dening Kamajaya. Baca entri selengkapnya »


Ati, Bisa Molah-Malih

5 Juli, 2006

Ati mono kalebu peranganing awak sing utama. Upama awak iku sawijining komputer, ati kena dipadhakake piranti lunak. Mapane ing rongga dhadha sisih ngisor. Senajan kalebu organ jero nanging ati bisa dirogoh. Apa ora mbilaheni? Baca entri selengkapnya »


Kencur Mbeningake Swara

5 Juli, 2006

Bu Waljinah lan para waranggana umume tansah ngemut kencur kanggo njaga amrih swarane tetep bening lan kepenak ora serak. Sawijining bukti menawa kencur nduweni kasiyat njaga tenggorokan saka sawernaning gangguan lan penyakit. Baca entri selengkapnya »