Ditya Kala Marica

DITYA Kala Marica iku abdi kinasihe Prabu Dasamuka. Wujude buta lemu, nanging praene rada ana mempere karo Buta Cakil. Lire, matane mata kriyipan, tutuke mrenges, untune lancip-lancip kaya parang curi, siyunge modot sagedhang emas ngrenggani pojok tutuke kiwa lan tengen. Untune sing ngarep iya nyongat kaya Cakil. Rambute gimbal, diore tumumpang pundhak kiwa lan tengen. Wetenge mlenthus.

Tumrap sedulur-sedulur dhalang sing jroning kothak wayange durung sumadhiya wayang Kala Marica, paraga iki adate sok diganti nganggo wayang Buta Cakil, utawa malah wayang Sukasrana, ning mesthi wae ya dudu Sukasrana sing wanda mbocahi kae.

Jalaran apa, nadyan amung jejering abdi, lan gambarane kaya buta sing ora ndayani, ning paraga iki kasinungan kadigdayan linuwih. Bisa mancala putra mancala putri, salin rupa apa wae, kalebu dadi kidang kecana. Pinter, akale akeh, sugih rekadaya, ning jenenge wae buta, mula watake ya licik.

Ing lakon Arjuna Sasrabahu, Kala Marica mbelani Prabu Dasamuka kang wis dibanda lan dilarak-larak kreta dening Prabu Arjunasasra ratu ing Maespati. Kanthi dhedhemitan, Kala Marica lumebu ing Taman Maespati, matur marang Dewi Citrawati garwa prameswarine Sang Prabu yen Prabu Arjunasasra seda dening Dasamuka. Lan gara-gara kabar apus-apus iku, Dewi Setyawati lan para marune putri dhomas cacah 800 padha suduk salira bela pati.

Ing lakon Subali-Sugriwa, Kala Marica dhinawuhan ratu gustine ngobong-obongi gegedhuging wanara sakarone kuwi, sawise Dasamuka entuk aji Pancasona saka Subali. Sugriwa lan Subali klakon perang. Ning nalika iku Sugriwa kalah, disawatake, lan tibane kejepit ing wit asem dhampit.

Kala Marica uga tau melu mimpin satuan khusus wadya Alengka sing antuk tugas ngobrak-abrik pratapane para wiku ing wewengkon sakiwa-tengene Alas Dandaka. Wewangunan pacrabakan tanpa wilangan dibumi hangus. Akeh pandhita ditugel gulune. Nganti ana sing banjur lapur njaluk pitulungan marang Ayodya lan antuk sraya, rawuhe Raden Rama lan Laksmana.

Kumendhan tentara buta Alengka, ditya Subahu klakon mati dijemparing Rama. Kala Marica kang dadi wakile, ganti methukake Rama karo mateg aji pengabaran. Nanging ora wurung bareng ketaman panahe satriya saka Ayodya iku uga dadi tanpa daya. Temah kontal kabuncang ing angin gedhe. Kumleyang ing gegana, banjur tumiba ing tengah segara. Isih untung, durung mati pisan. Dene kabeh bala andhahane padha larut kaya tambak merang ketrajang ing banjir bandhang.

Nuju sawijining dina, Dasamuka diwaduli Sarpakenaka yen Rama lan garwane, Dewi Sinta lagi ana ing Alas Dandaka. Sanalika kumat lara bratane Dasamuka marang titising Widawati kuwi. Banjur mijil saka dhatulaya, nggoleki Kala Marica didhawuhi mbantu anggone arep mbradhat Dewi Sinta.

Lelorone banjur tumuju Alas Dandaka. Satekane ing kana kekarone banjur padha mancala warna. Dasamuka malih wong tuwa papariman. Kala Marica malih Kidang Kencana, klintar-klinter ing cedhak papane Rama lan Sinta. Dewi Sinta kepranan banget marang kidang endah iku, lan mothah supaya kidang iku dicekel.

Gelising critane, kidang kencana sing endah malihane Kala Marica kuwi tetela angel cekel-cekelane. Banjur diburu saparan-paran, saya adoh saka papane Dewi Sinta. Nganti wusanane lagi bisa kecandhak sawise dijemparing, ning banjur badhar sanalika bali wujud dadi buta Kala Marica.

Saka pambantune Kala Marica, Dasamuka kasil mbradhat Dewi Sinta, digawa mabur bali marang Alengka. Nanging Kala Marica dhewe ya kudu tombok nyawa. Mati ing astane Rama Regawa.

Ature: Amien Nugroho

JB 44/LX, minggu I Juli 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: