Syekh Maulana Maghribi Kang Nurunake Ratu-Ratu Mataram

Tekan saprene Parjiyono mengkirig yen kelingan pengalaman nalika tirakat sujarahan ana makame Syekh Maulana Maghribi ing Gunung Sentana, salor-wetane cepuri Parangkusuma, Parangtritis, Yogyakarta. Nalika semana udakara jam loro bengi. Lagi enak-enake turu ana bangsal palereman karo kancane sadesa dumadakan krungu swara thing…thung…thing…thung…brung, sora banget mawali-wali kaya swarane gamelan jathilan.

Ora lidok, saka lompongan dalan mlebu makam jumedhul rerupan kang medeni. Rambute riyap-riyap, raine abang mangar-mangar. Wong nyebut iki barongan. Saburine ana paraga loro kang nunggang jaran kepang. Wong telu mau njoged ngleter ana satengahe plataran. Sing nabuh padha lungguh ana pinggir sangisore wit jambu. Tontonan gratis iki suwene kira-kira sepuluh menit. Anehe, ngerti-ngerti kabeh padha bali metu dalan sing diliwati mau tanpa swara, terus ilang ora karuwan parane.

Parjiyono karo kancane padha ndhrodhog wel-welan jalaran saka wedine. Kabeh padha gumun dene ing tengah wengi ana wong mbarang jathilan tur ana makam. Lagi esuke kedadeyan iki ditakokake marang jurukunci. Diwangsuli yen pengalamane Parjiyono iki mung godha. Sing mbarang iku bangsane dhemit. Dheweke kandha tau dicritani pengunjung kang weruh ana putri ayu nganggo busana cara kraton, ngerti-ngerti mlebu pasareyan ing tengah wengi. Liya dina ana maneh kang kandha weruh ana irid-iridan wong, sing ngarep sajak kaya pendhita, ngerti-ngerti uga mlebu pasareyan. Kamangka makam iku dikunci yen wis ora ana peziarah kang sowan. Kandhane, saplok pasareyan iki diwenehi lampu listrik kedadeyan kaya kang dialami wong-wong iku wus langka.

Pasareyan Syekh Maulana Maghribi iki dijaga sacara giliran dening jurukunci cacah 39 reh karaton Yogyakarta kang dipandhegani R. Ng. Suraksatarwana. Ana papan telu kang dijaga, yaiku cepuri Parangkusuma, makame Syekh Bela-Belu lan Kyai Gagang Aking, sarta makame Syekh Maulana Maghribi. Jurukunci iku dibage dadi telung kelompok. Sakelompok kena giliran seminggu. Kabeh makam iku terbuka sedina muput. Yen butuh jurukunci kari nabuh kenthongan, mengko mesthi ana sing teka.

Dene pasareyane Kyai Selaening sawetane Parangwedang dudu pasareyan pepundhen karaton. Mulane ora ana jurukunci tanduran kraton.

Sapa ta Syekh Maulana Maghribi iku? Adhedhasar Babad Demak panjenengane iku sawijine wong Arab kang mumpuni ilmu agama Islam. Asale saka tanah Pasai. Critane isih tedhak turune Kangjeng Nabi Muhammad SAW, lan klebu golongan wali ing tanah Jawa. Anggone angejawa mbarengi adege karaton Demak. Panjenengane mula kagungan ancas tujuwan ngislamake wong Jawa.

Sabedhahe kraton Majapait ganti kraton Demak kang disengkuyung dening para wali. Sawise tentrem negarane para wali andum gawe nyebarake agama Islam. Syekh Maulana kawitan ditugasi ana ing Blambangan. Ana kana dipundhut mantu dening sang adipati. Nanging durung nganti taunan nuli ditundhung, sebabe apa ora kecrita. Saoncate saka Blambangan banjur menyang Tuban, menyang panggonane kanca akrabe lan padha-padha saka Pasai, tunggale Sunan Bejagung karo Syekh Siti Jenar. Saka kono Syekh Maulana banjur lelana tabligh menyang Mancingan.

Nalika tabligh ana Mancingan iki Syekh Maulana sejatine wis peputra kakung asma Jaka Tarub (utawa Kidang Telangkas) saka garwa asma Rasa Wulan, ya rayine Sunan Kalijaga (R. Sahid). Wektu ditinggal ramane lunga Kidang Telangkas isih bayi.

Kawuningana nalika oncat saka Blambangan sejatine Syekh Maulana uga ninggal wetengan kang mbabar kakung, diparingi asma Jaka Samudra. Ing tembe Jaka Samudra jumeneng waliyullah ana Giri, ajejuluk Prabu Satmata utawa Sunan Giri. Nalika Syekh Maulana tekan Mancingan ing kana wis ana sawijine pendhita Budha kang limpad, asmane Kyai Selaening. Daleme ana sawetane Parangwedang. Dene papan pamujane kyai iki karo murid-muride ana candhi kang didegake ana sadhuwure gunung Sentana.

Sakawit Syekh Maulana ethok-ethok meguru karo Kyai Selaening. Ana bebrayan umum Syekh Maulana kadhangkala sok ngatonake pangeram-eram. Suwe-suwe Kyai Selaening midhanget bab iki. Syekh Maulana ditimbali lan dipundhuti priksa apa anane. Ya ing kono iku Syekh Maulana ngyakinake Kyai Selaening bab ilmu agama kang sanyata. Wong loro iku banjur bebantahan ilmu. Nanging Kyai Selaening ora keconggah nandhingi ilmune Syekh Maulana. Mulane panjenengane genti meguru marang Syekh Maulana. Panjenengane banjur ngrasuk agama Islam.

Wektu iku ing padepokane Kyai Selaening wis ana putra loro playon saka Majapait kang ngayom ana kono, asmane Raden Dhandhun lan Raden Dhandher, karo-karone putrane Prabu Brawijaya V saka Majapait. Bareng Kyai Selaening mlebu Islam putra Majapait iku uga banjur dadi Islam, asmane diganti dadi Syekh Bela-Belu lan Kyai Gagang (Dami) Aking.

Syekh Maulana ora enggal-enggal jengkar saka Mancingan nanging sawatara taun angasrama ana kana, mulang agama marang warga-warga desa. Daleme ana padepokan ing sadhuwure Gunung Sentana, cedhak karo candhi. Candhi iki baka sethithik diilangi sipate. Kyai Selaening isih tetep ana padhepokan sawetane Parangwedang nganti tekan ajale. Welinge marang anak putune, aja pisan-pisan kuburane dimulyakake. Makame iki lagi taun 1950-an dipugar karo sedulur saka Daengan. Banjur ing taun 1961 dipugar luwih apik maneh dening sawijine pengusaha saka kutha.

Bareng wis dianggep cukup anggone syiar agama Syekh Maulana banjur jengkar saka Mancingan lan meling supaya tilas padhepokane iku diapik-apik kayadene nalika wong-wong padha mbecikake candi. Ya ing padhepokan iku wong-wong banjur yasa kijing. Sapa sing kepengin nyuwun berkahe Syekh Maulana cukup ana ngarep kijing iki, kayadene ngadhep karo panjenengane.

Syekh Maulana Maghribi utawa Syekh Maulana Malik Ibrahim sawise saka Mancingan nerusake tindake syiar agama ana ing Jawa Timur. Bareng seda jenazahe disarekake ana makam Gapura, wilayah Gresik. Syekh Maulana Maghribi nurunake ratu-ratu trah Mataram.

Urutane silsilah: Bupati Tuban-Dewi Rasa Wulan (nggarwa Syekh Maulana)-Jaka Tarub (nggarwa Dewi Nawangwulan)-Nawangsih (nggarwa Radhen Bondhan Kejawan)-Kyai Ageng Getas Pendhawa-Kyai Ageng Sela-Kyai Ageng Anis/Henis-Kyai Ageng Pemanahan (Kyai Ageng Mataram)-Kanjeng Panembahan Senapati-Kanjeng Susuhunan Seda Krapyak-Kanjeng Sultan Agung Anyakrakusuma-Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat (Seda Tegalarum)-Kanjeng Susuhunan Paku Buwana I-Kanjeng Susuhunan Mangkurat Jawi-ratu-ratu karaton Surakarta, Yogyakarta, Pakualaman, lan Mangkunegaran.

Masiya makame Syekh Maulana ing Gunung Sentana dudu pasareyan sing sabenere, nanging saben ana rombongan ziarah Wali Sanga mesthi merlokake ziarah ana pasareyan Syekh Maulana ing Parangtritis. Panggonan liya sing mesthi dadi jujugane ziarah Wali Sanga yaiku makam Gunung Pring, Muntilan (pasareyane Kyai Santri) lan makam Bayat. Kayadene makam pepundhen kraton liyane, saben wulan Ruwah makame Syekh Maulana uga nampa kiriman dhuwit lan ubarampe “kuthamara” saka kraton Yogyakarta. Saben tanggal 25 Ruwah ing makam iki diadani wilujengan sadranan.

Ature: Suwarsono L.
JB 40/LX, 4-10 Juni 2006

Iklan

12 Responses to Syekh Maulana Maghribi Kang Nurunake Ratu-Ratu Mataram

 1. abiyar berkata:

  assalamu’alaikum
  pak aku ana saran. sampeyan pak, nek nulis babagan sejarah kudhu ngati-ati. nek sampeyan tau nyinau sejarah islam ( sirah, tarikh) sampeyan bakal weruh piye carane ulama jaman dhisik nulis sejarah. kudhu bisa dibedakke antarane sejarah karo dongeng. sejarah kudu bisa dipertanggungjawabke kanthi ilmiah. nek dongeng ngono mung crita sing asale ora genah, mlaku saka pituture wong siji mrang wong liyane nganti sumebar ing masyarakat. nanging nek sejarah kudu diteliti. sapa sing ujar, oleh saka sapa, saka sapa kudu kelacak. iki kang diarani sanad. wong-wong kang mlebu ana njero sanad mau kudu wong kang kena dipercaya, apalane apik tur agamane ya genah, ora kegolong wong kafir, zindiq, fasik, apa munafik. kudu wong kang sholeh.
  sepisan maneh sampeyan kudu ngati-ati nggawa crita sejarah.

 2. GueSewonSawiji berkata:

  abiyar = ah biarkan saja

 3. ardian al hidaya berkata:

  Hanya bertanya : Apakah Syekh yang dimaksudkan di atas, ada persambungan silsilah dengan Rasulullah saw? Bisakah saya tahu silsilahnya? Dan apakah Ki Ageng Selo juga merupakan keturunannya? Mohon dikirimkam ke email saya, atau HP.081335176438.Matur nuwun.

 4. PUNWARUDJU berkata:

  Assalamualaikum
  Kulanun..wragh..hah nun sewu..

  Kang diandharake dening sedulur Abiyar , pancena ora sisip. Pancena ya mangkono seratan iku ana pilah-pilahan lan perangan sarta pakeme sowang-sowang. Nanging..! Nanging den.. kepareng kula ndherek lanyu-lanyu urun pamanggih..kabeh mau dak kira bisa dilungguhake saka pamawas dunung puruge seratan lan uga empan papanne. Yen pancen ta seratanne kadangmas Suwarsono iku mligi climen amung ngandharake carita apa meneh ing ngarep jroning tulisan iku mau Ki raka Suwarsono ngandharake lupiya (pengalaman) kang den alami dening penjenenganne, dak kira pancena ya mung kepengin nyritakake lupiyane mau duk nalika tuwi ana ing makam. Kalamun ana bab sethithik ngandhaake sapa ta sayektine Syekh Maghribi Maulana iku, kena den arani minangka bumbune carita kang adhedhasar seserepan kang didarbeni dening Kadangmas Suwarsono, kanthi ancas : carita mau mula dadi sakalangkung nges, nengsemake. Rak ya kena den sarujuki ya ta den..? (kabeh wae). Pepunthone, dene Kadangmas Suwarsono mau dak kira pancen ora pinuju ngepen nyerat bab sujarah Syekh Maghribi Maulana kanthi dakik-dakik, nanging kosok balen mung kenaa kanggo anambahi wawasan kanggo sok sapa wae kang mbok menawa ambutuhake..ha yo wong mung gratis we kok..aladala..hragha..hah..hah..Lhah iki kudu antuk pakurmatan (apresiasi) yo karana ..ha piye ta jaman saiki wis kaya ngene ora karuwan, wus dumadi baratayuda ing babagan kabudayan. Para taruna muda kita cetha ngegla ana ing laladan bebaya kang gegirisi.. akeh wiranom kang kelangan paugeraning dhiri..la coba sapa ta ya kang bakal keconggah migatosake kabeh mau kanthi srana apa wae kang becik.. Dak kira semono dhisik nggonku lelancang ndherek cawe-cawe jagongan virtual kiyi. Wasalam

  padhepokan kagunan

  pun puguh tjahjono sadari warudju

 5. Moh.Ashari berkata:

  Pancen leres tulisan panjenengan mugyo kito angsal karohmaipun panjenenganipun SYEH MAGRIBI (Syeh maaulana malik ibrahim)Gih Sunan Ampel

 6. umam berkata:

  eh klau silsilah dr knj6 nabi tlo6 di tulis ya.

 7. Dimas berkata:

  Mohon di terjemahkan ke bahasa Indonesia penjelasanya. Saya ingin tau sejarah Syeh Maulana Mahgribi di Parang Kusumo ini. Matur Nuwun.

 8. ardian berkata:

  Menurut pendapat beberapa winasis, bahwa Syech Maulana Maghribi dialah Ki Ageng Gribig , Jatinom Klaten.
  Magribi—>Gribi–>.Gribig

 9. ardian berkata:

  Tapi banyak juga versi lain ttg SYECH MAULANA MAGHRIBI. Ini dapat dimaklumi, bahwa tingkah yg lakoni wali-wali memang sulit dinalar.itu karena akal kita belum mampu menjangkaunya.ini bukan brrti lakon/sejarah itu keliru.boleh jadi akal kita yg belum menjangkau.memang bukan tugas akal yg menjangkaunya.akal sebagai pelengkap dalam hal ini.sprti mbah soleh tukang sapu masjid Sunan Ampel.kuburannya 9. Nah lho?aneh kan?.Beliau hidup di 1 tempat/area.bayangkan jika mbah soleh setelah hidup lagi trus hijrah di tempt laen.wafat, hidup lagi, hijrah lagi.ganti nama sekalian.wah pasti akan bnyak macam versi tentang mbah Soleh.seperti makam S.Bonang.ada di dua tempat.

 10. Saeful Yahya berkata:

  Setahu saya SMM itu bukan MMI jd klo ada anggapan bahwa beliau adalah Maulana Malik Ibrahim sy kurang sependapat, tolong di cek lagi kebenarannya.

  • Indy berkata:

   saya juga setuju bahwa Syeh Maulana Maghribi itu bukanlah Syeh Maulana Malik Ibrahim juga bukan pula Syeh Maulana Ishaq yaitu Ramanya Joko Samudra (Sunan Giri)

 11. RB. Wisnuhidayat (sampean dalem inkeng sinuhun Kandjeng Susuhunan Prabu mangkurat Djawa ing Kartasura trah kaping 10) berkata:

  Saya mendapat bukti lain yang mengarah bawa Syeh maulana Al-maghribi bukan Maulana malik Ibrahim

  Sumber:

  1.As-Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan, Al-Mausuu’ah Li Ansaab Itrati Al-Imam Al-Husaini

  2.Dari As-Sayyid Bahruddin Ba’alawi Al-Husaini yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam Ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa volume (jilid)

  3.Serat Walisanga karya Ranggawarsita pada abad ke-19, Kitab Walisongo karya Sunan Dalem (Sunan Giri II) yang merupakan anak dari Sunan Giri, dan juga diceritakan cukup banyak dalam Babad Tanah Jawi.

  .4Mantan Mufti Johor Sayyid `Alwî b. Tâhir b. `Abdallâh al-Haddâd (meninggal tahun 1962) juga meninggalkan tulisan yang berjudul Sejarah perkembangan Islam di Timur Jauh (Jakarta: Al-Maktab ad-Daimi, 1957). Ia menukil keterangan diantaranya dari Haji `Ali bin Khairuddin, dalam karyanya Ketrangan kedatangan bungsu (sic!) Arab ke tanah Jawi sangking Hadramaut.

  5.Dalam penulisan sejarah para keturunan Bani Alawi seperti al-Jawahir al-Saniyyah oleh Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakran, ‘Umdat al-Talib oleh al-Dawudi, dan Syams al-Zahirah oleh Sayyid Abdul Rahman Al-Masyhur; juga terdapat pembahasan mengenai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang dan Sunan Gresik.

  Al-Imam Husain Jamaluddin Akbar Jumadil Kubro bin Ahmad Syah Jalaluddin Azmatkhan

  Husain Jamaluddin Akbar Jumadil Kubra bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Amir Abdullah bin Abdul Malik Azmatkhan adalah anak ke-1 dari Al-Imam Ahmad Syah Jalaluddin Azmatkhan, dia adalah seorang Raja Ke-4 di Kesultanan Islam Nasarabad India Lama, naik tahta setelah wafatnya sang ayah, yaitu pada tahun 1310 M.

  NASAB LENGKAP

  Nasab lengkapnya adalah Husain Jamaluddin Akbar Jumadil Kubra bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Amir Abdullah bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Shohib Marbath bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi Shohib Bait Jubair bin Muhammad Maula Ash-Shouma’ah bin Alwi Al-Mubtakir bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidhi bin Imam Ja’far Shodiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Wa Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad.

  JABATAN

  Sayyid Husain Jamaluddin Akbar Jumadil Kubra adalah Raja/ Sultan Ke-4 Kesultanan Islam Nasarabad India Lama, sekaligus muballigh yang bekeliling hingga ke Nusantara.

  NAMA GELAR HUSAIN JAMALUDDIN AKBAR JUMADIL KUBRO

  Sayyid Husain Jamaluddin
  Syekh Maulana Akbar
  Syekh Maulana Jumadil Kubra I
  Syekh Maulana Jumadil Kubra Wajo
  Maulana Jamaluddin Akbar Gujarat
  Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar Jumadil Kubra

  NAMA ISTERI HUSAIN JAMALUDDIN AKBAR JUMADIL KUBRO

  Lalla Fathimah binti Hasan bin Abdullah Al-Maghribi Al-Hasani (Morocco), memiliki 1 anak yaitu: Maulana Muhammad Al-Maghribi.
  Puteri Nizamul Muluk dari Delhi (India), memiliki 4 anak yaitu: Maulana Muhammad Jumadil Kubra, Maulana Muhammad ‘Ali Akbar, Maulana Muhammad Al-Baqir (Syekh Subaqir), Syaikh Maulana Wali Islam
  Puteri Linang Cahaya binti Raja Sang Tawal/ Sultan Baqi Syah/ Sultan Baqiuddin Syah (Malaysia), melahirkan 3 anak, yaitu: Pangeran Pebahar, Fadhal (Sunan Lembayung), Sunan Kramasari (Sayyid Sembahan Dewa Agung), Syekh Yusuf Shiddiq
  Puteri Syahirah atau Puteri Selindung Bulan (Putri Saadong II) dari Kelantan Malaysia, melahirkan 3 anak. yaitu ‘Abdul Malik, ‘Ali Nurul ‘Alam dan Siti ‘Aisyah (Putri Ratna Kusuma)
  Puteri Ramawati binti Sultan Zainal Abidin Diraja Champa, melahirkan 1 anak. yaitu: Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarqandiy (Ibrahim Asmoro)
  Puteri Jauhar binti Raja Johor Malaysia, melahirkan 2 anak. yaitu Syarif Muhammad Kebungsuan(Mindanao Filipina) dan Sultan Berkat Zainul Alam

  NAMA ANAK HUSAIN JAMALUDDIN AKBAR JUMADIL KUBRA

  Sayyid Husain Jamaluddin Akbar Jumadil Kubra Azmatkhan memiliki 15 anak, yaitu:

  Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarqandiy (Ibrahim Asmoro) ——> Ayahanda Sunan Ampel (Raden Rahmat)
  Maulana Muhammad Al-Maghribi
  Maulana Muhammad Jumadil Kubra
  Maulana Muhammad ‘Ali Akbar
  Maulana Muhammad Al-Baqir (Syekh Subaqir)
  Maulana Wali Islam
  Pangeran Pebahar
  Fadhal (Sunan Lembayung)
  Sunan Kramasari (Sayyid Sembahan Dewa Agung)
  Yusuf Shiddiq
  ‘Abdul Malik
  ‘Ali Nurul ‘Alam (bergelar Maulana ‘Abdul Malik Israil / Sultan Qanbul) —–> Ayahanda Sunan Gunung Jati
  Siti ‘Aisyah (Putri Ratna Kusuma)
  Barakat Zainul ‘Alam —–> Ayahanda Maulana malik Ibrahim
  Muhammad Kebungsuan

  Kesimpulan :
  Maulana Al-Magribi (Dari negri maghrib (marocco) anak perkawinan Al-Imam Husain Jamaluddin Akbar Lalla Fathimah binti Hasan bin Abdullah Al-Maghribi Al-Hasani (Morocco) )
  Maulana Malik Ibrahim (Merupakan anak dari Sultan Barakat Zainul ‘Alam merupakan anak perkawinan Al-Imam Husain Jamaluddin Akbar dengan Puteri Jauhar binti Raja Johor Malaysia).

  Wallahu’alam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: