Sejarahe Aksara Jawa

Ing rubrik LSW JB No. 28 Minggu II sasi Maret 2006, Bapak Yusuf Asmara mundhut priksa bab sejarahe akasara Jawa. Yen ora kleru sing dikersakake Bapak Yusuf Asmara iku aksara Jawa anyar kanthi aksara legena cacah 20 wiwit HA nganti NGA. Yen bener mangkono, keparenga penulis ngaturake tulisan bab sejarahe aksara Jawa kasebut, ringkesan saka sawatara buku-buku kapustakan.

Ing buku HA NA CA RA KA (Bp. Slamet Riyadi) babarane Yayasan Pustaka Nusantara Yogyakarta diandharake manawa ngrembug sejarahe aksara Jawa anyar kang uga diarani sastra sarimbagan utawa carakan iku ora bisa dipisahake karo rembug bab kelairan lan pandhapuke aksara kasebut. Miturut Bp Slamet Riyadi ing bukune kang isi kelairan, penyusunan, fungsi, lan maknane Ha-Na-Ca-Ra-Ka kasebut ana konsepsi cacah loro kanggo nlusur kelairane aksara Jawa lan penyusunan abjad ha-na-ca-ra-ka, yaiku konsepsi secara tradisional lan konsepsi secara ilmiah.

KONSEPSI SECARA TRADISIONAL

Adhedhasar konsepsi secara tradisional laire aksara Jawa digathukake karo Legenda Aji Saka, crita turun-temurun awujud tutur tinular (dari mulut ke mulut) bab padudon lan perang tandhinge Dora lan Sembada jalaran rebutan keris pusakane Aji Saka sing kudune tansah padha direksa bebarengan ing pulo Majeti. Wusana Dora lan Sembada mati sampyuh ngeres-eresi.

Nalika arep angejawa, Aji Saka kang didherekake para abdine sing jenenge Dora, Sembada, Duga, lan Prayoga lerem ing pulo Majeti sawatara suwene. Sadurunge nerusake laku angejawa, Aji Saka ninggal pusaka awujud keris. Dora lan Sembada kapatah ngreksa kanthi piweling wanti-wanti, aja pisan-pisan diwenehake wong saliyane Aji Saka dhewe sing teka ing pulo Majeti njupuk pusaka kasebut. Aji Saka banjur nerusake laku dikanthi Duga lan Prayoga. Dene Dora lan Sembada tetep ana pulo Majeti ngreksa pusaka.

Sawise sawatara lawase, Dora lan Sembada krungu kabar manawa Aji Saka wis dadi ratu ing Medhangkamulan. Dora ngajak Sembada ninggalake pulo Majeti ngaturake pusaka marang Aji Saka. Sarehne Sembada puguh ora gelem diajak awit nuhoni dhawuhe Aji Saka, kanthi sesidheman si Dora banjur menyang Medhangkamulan tanpa nggawa keris. Marang Aji Saka si Dora kanthi atur dora wadul warna-warna.

Dora kadhawuhan bali maneh menyang pulo Majeti. Gelem ora gelem Sembada kudu diajak menyang Medhangkamulan kanthi nggawa keris pusaka. Dora banjur budhal. Jalaran panggah ora percaya marang kandhane si Dora, Sembada puguh ora gelem diajak jalaran nuhoni dhawuhe bendarane, lan precaya manawa Aji Saka bakal netepi janjine mundhut pusakane tanpa utusan. Lelorone padha padudon rebut bener, banjur pancakara perang tandhing rebutan keris. Wasana Dora lan Sembada padha mati sampyuh ketaman keris sing dienggo rebutan.

Sawise sawatara suwe Dora ora sowan maneh ngajak Sembada ngaturake keris pusaka, Aji Saka banjur utusan Duga lan Prayoga nusul menyang pulo Majeti. Bareng tekan pulo Majeti saiba kagete Duga lan Prayoga meruhi Dora lan Sembada padha mati ketaman pusaka sing isih tumancep ing dhadhane. Sawise ngupakara layone Dora lan Sembada kanthi samesthine, Duga lan Prayoga banjur gegancangan marak ratu gustine ngaturake pusaka lan pawarta bab patine Dora lan Sembada.

Midhanget ature Duga lan Prayoga, Aji Saka sakala ngrumangsani kalepyane dene ora netepi janji mundhut pribadi pusaka sing direksa Dora lan Sembada. Minangka pangeling-eling, Aji Saka banjur ngripta aksara Jawa legena cacah wong puluh wiwit saka HA nganti NGA.

HA NA CA RA KA
Ana caraka (utusan)

DA TA SA WA LA
Padha suwala (padudon, pancakara)

PA DHA JA YA NYA
Padha dene digdayane

MA GA BA THA NGA
Wasana padha dadi bathang

Iku mau konsepsi secara tradisional bab kelairan lan penyusunane aksara Jawa anyar. Pancen abjad aksara Jawa sing 20 cacahe lan disusun dadi patang larik iku, mujudake guritan sing gampang diapalake lan dieling-eling (memoteknik), mligine tumrap sing lagi wiwit sinau maca lan nulis aksara Jawa. Abjad sing kaya guritan lan digathukake karo legenda Aji Saka mau saya narik kawigaten bareng dikantheni gambar padudon, perang tanding lan mati sampyuhe Dora lan Sembada.

KONSEPSI SECARA ILMIAH

Miturut Prof. Dr. Poerbatjaraka, sadurunge wong-wong India angejawa, wong Jawa durung duwe aksara. Basa pasrawungane mung nggunakake basa lesan. Kanthi anane aksara kang digawa saka India kasebut saka sethithik basa tinulis wiwit digunakake. Pancen aksara ora mung dadi piranti komunikasi sarana tulisan, nanging luwih saka iku aksara uga dadi ukuran kemajuane budaya sing ndarbeni aksara kasebut. Peradaban sing wis nggunakake basa tinulis kanyatan luwih maju tinimbang sing ora/durung duwe aksara.

Miturut Casparis, sajroning sejarah peradaban etnik Jawa, tulisan sing paling tuwa ditemokake awujud prasasti kanthi nggunakake aksara Pallawa, nuduhake tandha wektu sadurunge taun 700 Masehi. Sadurunge iku etnis Jawa mung nggunakake basa lesan. Sawise ditemokake sawatara prasasti liyane, baka sethithik ditindakake studi paleografi (ilmu kanggo nyinaoni aksara kuna).

Miturut studi paleografi sing ditindakake Casparis, ana limang periode aksara Jawa. Periode kapisan (aksara Pallawa) dening Bp. Atmodjo diperang maneh dadi loro. Kanthi mangkono kabeh ana nem periode, yaiku:

1. Aksara Pallawa tataran wiwitan, digunakake sadurunge taun 700 M. Contone tinemu ing prasasti Tugu ing Bogor.

2. Aksara Pallawa tataran pungkasan, digunakake ing abad VII lan tengahan abad VIII. Tinemu ing prasasti Canggal ing Kedu, Magelang.

3. Aksara Jawa kuna kawitan, digunakake taun 750-925 M, contone tinemu ing prasasti Polengan ing Kalasan, Yogyakarta.

4. Aksara Jawa kuna tataran pungkasan, digunakake taun 925-1250 M, tinemu ing prasasti Airlangga.

5. Aksara Majapait, digunakake ing taun 1250-1450 M. tinemu ing prasasti Singosari lan Malang, sarta ing lontar (ron tal) Kunjarakarna.

6. Aksara Jawa anyar, digunakake taun 1500 M nganti saiki. Tinemu ing Kitab Bonang lan buku-buku sabubare iku.

Lair lan ngrembakane aksara Jawa raket sesambungane karo lair lan ngrembakane basa Jawa. Aksara Jawa anyar lair sawise basa Jawa anyar digunakake kanthi resmi ing sajroning pamarentahan, saora-orane wiwit taun 1500 M. Wektu kasebut punjere pamarentahan ing Jawa ana ing Demak. Mula ana sing duwe panemu manawa aksara Jawa anyar wiwit digunakake kanthi resmi nalika jaman Demak. Panemu iki disengkuyung antara liya karo bukti awujud naskah kanthi tulisan aksara Jawa anyar yaiku Kitab Bonang.

Bab taun kelairane aksara Jawa iki padha karo andharane Bp. Moch. Choesni ing majalah JAMBATAN edisi khusus babaran Lembaga Javanologi Surabaya kang didumake marang para peserta Kongres Basa Jawa II ing Batu, Malang sasi Oktober taun 1996. Nanging beda versine. Bapak Moch. Choesni nggathukake kelairane aksara Jawa anyar karo tekane muhibah utawa kunjungan persahabatan saka Tiongkok menyang tanah Jawa (Majapait) kang dipandhegani Laksamana/Jendral Cheng Ho (Jeng Ho) kanthi ngirid wadyabala pirang-pirang ewu cacahe sikep gegaman.

Ing rubrik Opini koran Jawa Pos Senen, 15 Agustus 2005, kanthi irah-irahan Cheng Ho dan Nebula China, Dr. Asvi Warman Adam (ahli peneliti LIPI Jakarta) nyebutake ekspedisi kapisan numpak prau cacah 300 kanthi penumpang 27.000. Ma Huan, penerjemah sing wis ngrasuk agama Islam, uga melu dadi penumpang.

Bp. Moch. Choesni nyangga-runggekake (meragukan) apa bener tekane caraka kanthi sandiyuda Sam Poo Kong sing diwerdeni tiga perkasa pembalas dendam samono akehe iku ‘kunjungan persahabatan’ kang tulus? Apa ora ana gandheng-cenenge karo pangrabasane wadya bala Tiongkok kang sumedya nguwasani Singasari sing digagalake dening Raden Wijaya lan Arya Wiraraja dhek taun 1293? Ma-ga-ba-tha-nga alias “mangga batangen”, mangkono pepuntoning andharan sawise ngonceki kanthi njlimet surasane ha-na-ca-ra-ka (ana utusan), da-ta-sa-wa-la (tanpa peperangan), lan pa-dha-ja-ya-nya (padha jayane, kasembadan sedyane).

Ing ngarep wis diaturake, secara tradisional urutan abjad ha-na-ca-ra-ka digathuk-gathukake karo legenda Aji Saka. Nanging data literer nuduhake menawa naskah utawa teks sing ngemot urutan utawa abjad ha-na-ca-ra-ka ora mesthi digathukake karo legenda kasebut. Upamane Serat Sastra Gendhing, Serat Centhini, Serat Sastra Harjendra, Serat Saloka Jiwa, lan Serat Retna Jiwa. Kabeh serat (buku/tulisan) kasebut isi abjad ha-na-ca-ra-ka kagandhengake karo filsafat utawa ngelmu kasampurnan.

Ing buku HA NA CA RA KA (Bp. Slamet Riyadi), ing perangan kang ngrembug bab makna filosofis ha-na-ca-ra-ka, dibabar ora kurang saka 20 warna filsafat ha-na-ca-ra-ka miturut daya nalar, wawasan, lan tujuane sing gawe makna filosofis dhewe-dhewe. Ing majalah Jambatan kasebut ing ngarep ana nem jinis makna filosofis. Durung kalebu sing ana makalah-makalah liyane.

Beda karo kang kasebut ing Serat Manikmaya, Serat Aji Saka, lan Serat Momana sing padhadene nggathukake karo legenda Aji Saka. Ing buku-buku kasebut abjad ha-na-ca-ra-ka diarani sastra sarimbagan. Jalaran larikan kapisan abjad Jawa anyar iku unine ha-na-ca-ra-ka, mula luwih dikenal kanthi jeneng carakan kaya ing Sundha lan Bali.

Miturut panalitine Prof. Dr. Poerbatjaraka, Serat Manikmaya dikarang dening Kartamursadah ing jaman Kartasura, ing taun 1740 Jawa utawa taun 1813 Masehi. Dene abjad Jawa sing luwih tuwa diarani ka-ga-nga, awit manut wewaton abjad Devanagari ka-kha-ga-gha-nga. Serat Manikmaya ditedhak (disalin) dening Panambangan, punggawa Mangkunagaran, lan ing taun 1981 dibabar dening Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kanthi irah-irahan Manikmaya.

Apa ana naskah liyane isi legenda Aji Saka sing luwih tuwa tinimbang Serat Manikmaya, durung kaweruhan, awit miturut Wiryamartana naskah-naskah saliyane Serat Manikmaya sing ana abjad hanacaraka-ne keh-kehane ditulis ing wiwitane abad XIX. Yen ta Serat Manikmaya mujudake naskah sing paling tuwa, bisa dipesthekake manawa anane abjad ha-na-ca-ra-ka wiwit jaman Kartasura.

Miturut Uhlenbeck, abjad ha-na-ca-ra-ka digunakake sawise adoh lete karo wektu sedane Sultan Agung (1645 M) utawa antarane jaman Amangkurat I lan Amangkurat II. Bisa uga ing jaman Sultan Agung wis ana gagasan bab abjad kasebut. Bab iki adhedhasar data literer anane restrukturisasi (pemugaran) kabudayan Jawa ing jaman Sultan Agung. Upamane, salah siji sing tumekane saiki bisa kita rasakake, yaiku anane pananggalan Jawa. Pananggalan kasebut mujudake gabungan antarane kalender taun Saka karo kalender taun Hijriah. Kajaba saka iku, ing naskah-naskah sadurunge jaman Sultan Agung ora ana abdjad ha-na-ca-ra-ka.

Ora bisa kita selaki aksara Jawa kanthi abjad ha-na-ca-ra-ka sing umure wis atusan taun kasebut wis akeh lelabuhane. Cundhuk karo saya majune panalaran lan wawasane sing duwe kabudayan, aksara Jawa minangka perangane kabudayan Jawa, minangka fungsi literer uga tau ngalami owah gingsir mligine ing bab wewaton panulise basa Jawa nganggo aksara Jawa.

Sadurunge Kongres Basa Jawa I ing Semarang sasi Juli 1991, wis ana ada-ada ngruwat abjad ha-na-ca-ra-ka. Patine Dora lan Sembada kanthi memelas amarga dadi korban pemimpin sing mencla-mencle ora netepi janji, dianggep ora cocok karo alam Indonesia Membangun sing mbudidaya ngundhakake pembangunan lair lan batin.

Sawatara pemakalah ing Kongres Basa Jawa III ing Yogyakarta Juli 2001, malah gawe ada-ada owah-owahan bab tata panulise basa Jawa nganggo aksara Jawa. Kepriye babaring lelakon aksara Jawa sateruse, iki pancen dadi PR-e sapa bae kang pancen isih padha ngrumangsani melu handarbeni, hangopeni, lan hangrungkebi budaya Jawa.

Ature: M. Soemarsono
JB 40/LX, 4-10 Juni 2006

Iklan

50 Responses to Sejarahe Aksara Jawa

 1. SEMAR NGEJAWANTAH berkata:

  HA NA CA RA kawulanganINGSUN
  Inggih wonten-wonten cara-cara utawi ngelmunipun caritaning kawulanINGSUN

  DA TA SA WA lulusananINGSUN
  Ngadhepaken cathetan amalan leres punapa lepat ngantos kalulusanINGSUN

  PA DHA JA YA nyunyuwunanINGSUN
  Mugi-mugi inggih sami-sami pikantuk kamenangan panyuwunan kawulanINGSUN

  MA GA BA THA nguripananINGSUN
  Maruta… Agni… Bhumi… THOH utawi sari pati sipat sejati nguripi kawulanINGSUN

  • togel singapur berkata:

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   • togel singapur berkata:

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

 2. B 4 JUL DARAT berkata:

  ALUGORO(H)ROMARONTOK

  H1 S4 H4 LAM H4 S1 H4
  HISA ALAM ASIH
  HISALAMA
  ISLAM
  H1 SELAM Extra Terestrial

  “ngesot-ngesot dah!”
  “angelia-angelia…”
  “yarabana-anabayar…”

  pok ame-ame belalang kupu-kupu
  siang makan nasi kalo malam minum susu
  susu kental manis dicampur klapa muda
  ……. jangan nangis ditinggal ibu kerja

  “ciluuup BHA…”
  “ayo renang! gaya katak? gaya kupu-kupu? gaya punggung? bebas lah”

 3. B 4 JUL DARAT berkata:

  C4 X ON & AC
  Tumpas panas dalan sampai asalnya

  War to KATA’
  “Ahmad akbar terseret in X”
  Ta’ngarang “I rin terkaya, Jas jul termiskin”

  I’m lost in… LANTAI
  Phuket (paket) sukhotai (soko tai) ayuthaya (ayu to yo) bangkok (bengkok) kanchanaburi (kencana bur 1) chiang mai chiang rai (ramai) pattaya (patah ya?)

 4. SASENITALA ISI YOGYAKARTA berkata:

  TUHAN bersama orang-orang berani

 5. JAYABAYA berkata:

  JI WA NU LI SA
  SA LI NA JI WA
  JI WA NA JA WI
  SE WU SA WI JI

 6. JAYABAYA berkata:

  WILL = maasyaa’allaah

 7. JAYABAYA berkata:

  bukan lautan (kitab suci) hanya (hanacarakadatasawalapadhajayanya) kolam susu (kalam sujud-sujud) kail (lam/halus) dan jala (laba-laba) untuk menghidupimu…
  (KOES+)

 8. JAYABAYA berkata:

  ISI… JOG JAKARTA = 151 = siJI liMA siJI = jumanji

 9. KU WUK berkata:

  ENAK (.) maksudnya anekdot
  mat mat.. iki ono oleh-oleh kareasi bu si(sk/ks)a di dunia..
  tomat cabe kol… kuwi mi kriting e e eMOH AMAT..
  enak lho.. BODHO yen GAH TEMENan..
  ENYAK ENYAK ENYA…K

 10. KU WUK berkata:

  W = cahya pancer sada lanang, bathok bolu isi madu

 11. Q-PRETT berkata:

  X = silang = si elang
  Y = plintheng
  Z = zero = zorro

 12. HIJAYA berkata:

  ALIF ULFATA SHINTA
  BA BARAKATA BERKAH
  TA TAUBATA TOBAT
  TSA TSAWAABA PAHALA
  JIM JAMAALA BAGUSELOK
  HA HIKMATA ILMUHIKMAH
  KHA KHAIRA BUDIMAN
  DAL DALIILA AYATULLAH
  DZAL DZAKAA’A CERDIK
  RA RAHMATA WELASASIH
  ZA ZAKAATA ZAKAT
  SIN SA’AADATA BAHAGIA
  SYIN SYIFAA’A SEHAT
  SHAD SHIDQA KATABENAR
  DHAD DHIYAA’A LIHAT
  THA THARAAWATA BARU
  DHA DHAFRA KASIL
  AIN ILMA ILMU
  GHAIN GHINA RAJABRANA
  FA FALAAKHA SELAMET
  QOF QURBATA MARAHAWAK
  KAF KARAMATA KERAMAT
  LAM LUTHFA HALUS
  MIM MAU’IDHATA NASIHAT
  NUN NUURA CAHAYA
  WAWU WUSHLATA PANYAMBUNG
  HA HIDAYATA PUTUDUH
  LAMALIFA……… HALUSHINTA
  HAMZAH……… BADHAR
  YA YAQIINA YAKIN

 13. HIJAYA berkata:

  ihwal NUN BA = na bini ba

  NUN = bulan bintang = nogososro sabuk inten = nogososro lintang bawono

  BA = tangising bumi kelawan langit (ruhulluh)lan getering langit kelawan bumi

 14. H 1 JAYA berkata:

  ihwal ALIF LAM_LAM HA =
  kehalusan cinta (suci/murni) menembus jagat raya (alam semesta)

 15. H 1 JAYA berkata:

  SEMAR = asmara samar (ora lanang ora wadon) ya HILIR ya temune kali (X) marang segara ya MUARA (tempuran).
  ROBBANA ATINA FIDDUNYA HASANAH WAFIL AKHIRATI HASANATAN WAQINA AHDZABBANNAR

 16. SASTRAwiaSATRIAwasSARASwati berkata:

  MEMORI010699

  HAKUHAKA

  RAHMAT ALLAH
  SABDA ALAM
  HALAMAN SAMASTA
  LUHUL MAKBUL

  TANAHAJI
  JIWAHADAMA
  SUCIHAWA

  HAJISAKA
  KANDILALADIN

  HONOCOROKU

  WUS… WUS… WUS… WUS…
  1221
  1001
  12345…
  LANGILANGI
  WENGIWANGI
  SILANGSILANG
  LINTANGWULAN
  GUMANTUNGAN
  CUMOLOROT
  PADHANGPADHANG
  BUMILANGIT

  KECEBONG RAYA

  BAGONGAWONMADU

  NGGODHONG

  BHALAWAYANGAN
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ALLAHESASUCIHAKUHAMBAHINADINA

 17. H 1 JA__ BA__ berkata:

  “GEDONG KIWO (mpu) 1001OMAHE PAK MANDURO (suwung) AYO PADHA PETAKUMPETAN KABEH (ka’bah)”

 18. H 1 JA__BA__ berkata:

  TINJAITUN

 19. eLANG aGENG berkata:

  GARUDA PANCASILA
  AKULAH PENDUKUNGMU
  PATRIOT PROKLAMASI
  SEDIA BERKORBAN UNTUKMU
  PANCASILA DASAR NEGARA
  RAKYAT ADIL MAKMUR SENTOSA
  PRIBADI BANGSAKU
  AYO MAJU MAJU
  AYO MAJU MAJU
  AYO MAJU MAJU

 20. eLANG aGENG berkata:

  kebul bungkus takon-takon… WIS SUMILAK?

 21. eLANG aGENG berkata:

  RAJA-JAWA-WALI
  JALU-JALA-JALI
  hallahallahallaaah

 22. AD 4 DAJ berkata:

  diwaca ono-ono wae)

  Sluku-sluku bothok (kopet)
  Bothoké éla-élo (ngilo)
  Si romo(25) menyang solo(1) (masjidil aqsa/masjid akasa)
  Lèh-olèhé payung mutho (buto)
  Pak jentit lolo lobah (bandot)
  Wong mati ora obah (asu kerah)
  Yèn obah medèni bocah (kyai …….. = ningrat ning ratan)

  nyuwun pangapunten kagem tiyang ingkang pados ratu surakarta hingkang ageng inggih namung wontenipun inggih “SELO BIN TANA(H)”
  sorimekparameknyeknyekbaliwaenengmataram

 23. SOY JOY SOY BAR berkata:

  his stories famous for thier urbane humor and unexpected reverse this ending
  (COLO UOMO “ill colore del uomo”)

 24. S.W.A.T berkata:

  WHAT = …..
  WHO = …..
  WHEN = …..
  contoh : WILL = ma-asya alla-ah = ?

 25. S.W.A.T berkata:

  | |
  NGELMU | | NGELMU
  LAKON | NGELMU NGAJI | MAYANG
  ________|____________________|________
  | A |
  T N | 11 1111 | N W
  R G | | G E
  I E | 22 1001 | E D
  T L | | L A
  I M | | M N
  S U | 33 99 | U G
  + | | +
  S B | | B S
  A A | 44 88 | A I
  R N | | N M
  I Y | 55 77 | Y A
  U | 66 | U
  ________|____________________|________
  | |
  NGELMU | NGELMU URIP | NGELMU
  KARANG | NDHOG + MINA | PETUNG
  | |

  * PARANG – PANDAN *

 26. S.W.A.T berkata:

  | |
  NGELMU | | NGELMU
  LAKON | NGELMU NGAJI | MAYANG
  ________|____________________|________
  | A |
  T N | 11 1111 | N W
  R G | | G E
  I E | 22 1001 | E D
  T L | | L A
  I M | | M N
  S U | 33 99 | U G
  + | | +
  S B | | T S
  A A | 44 88 | A I
  R N | | N M
  I Y | 55 77 | D A
  U | 66 | U
  ________|____________________|__R______
  | |
  NGELMU | NGELMU URIP | NGELMU
  KARANG | NDHOG + MINA | PETUNG
  | |

  * PARANG – PANDAN *

 27. SULAIMAN berkata:

  ngelmu ngaji = masjid ISI yo’ya’art a
  ngelmu lakon = seni pedalangan
  ngelmu banyu = seni pertunjukan
  ngelmu karang = seni rupa
  ngelmu urip = seni kehidupan masyarakat
  ngelmu petung = seni niteni
  ngelmu tandur = amat… sabar… soleh
  ngelmu mayang = seni media rekam

 28. JETAYUTANAJAWI berkata:

  jika kau musuhi sesuatu maka sesuatu akan memusuhi kau
  jika kau mencintai sesuatu maka sesuatu akan mencintai kau
  bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan mencintai semua bangsa dan agama di seluruh dunia, kelak semua bangsa di dunia akan mencintai dan mengagumi Indonesia.

 29. GueSewonSawiji berkata:

  46.981 = jiwasanepa

 30. PINTERKATROPUS berkata:

  man robbuka? ma robbuka?
  sopo ibu pertiwi? opo ibu pertiwi?
  ono ngendi olehmu mangan ngombe?
  ono ngendi swarga iku?
  SUJUD!!!!!

 31. B O CAH angalamon berkata:

  terkarunia akal nurani… resapi rasa pikir
  berkelana relung jiwa… temukan jati diri
  menanam budi pekerti… bangun prinsip hidup
  amalkan nilai luhur… lahirkan kasih sayang
  tegakkan keadilan sejati… “pengemban keselamatan”

 32. WAWU nDOMBLEH berkata:

  TINGTONG on Desember 17, 2007
  “Siapa yang menghormati hari lahir Pancasila sama artinya dengan menghidupkan Indonesia”

  PANCASILA on Desember 17, 2007
  “Siapa menghormati hari lahirku, tentu aku berikan syafa’at kepadanya di Hari Kiamat.”

  WAWU nDOMBLEH on Desember 17, 2007
  darma gandul kuwi opo yo…!@#$%^&*()_+
  ngene wae, nek coro banyumasan gandul iku woh kates, dadine darmane saka banyu susu ibu.
  lha yen gandul-gandul nangkathok… hush!
  ora beda karo cahya pancer sada lanang bathok bolu (tanah gembur) isi madu (subur)
  hallaaah!!!

  allaaah gusti…
  memang dhasare jawa iku tuwa kawak

  JAWAHirul KALAMiyah yo… kalam jawa(H)
  dalidulijalinah.. patiputsipatinah.. matimutiwatinah..
  (sa’karepe!)

  HAYOOO… TULISANKU(WI) ONO MESJID GHUAMBHUARRR HUOPOOO!!!!!

  arogan, meremehkan ulama!
  ANGORA! kan.. merem.. eh malu a…

  ngemis… ngemis… di tembok ratapan sing ana angkane arab ‘99′.
  Ampuuun dah! goblok ra uwis-uwis!

 33. DEWIDEWI berkata:

  mamamamamama…
  papapapapapa…
  apa you butuh dokter cinta?

  oh mamah tolonglah aku…

 34. DEWIDEWI berkata:

  hom pim pah ala iyum… GAMBRENG!

 35. DEWIDEWI berkata:

  ah itu cuman anehdot!
  ENAAAK DOOOT! SUAPI… SAPI!

 36. BOCAHDOUDO berkata:

  PIL SEPET, di/pada Agustus 26th, 2008 pada 6:20 am Dikatakan:
  NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

  Masjid Agung
  gambaran Hidung sebagai plawangan nafsu Mutma’inah

  Gedung Pangrawit
  sekarang Museum Sono Budoyo gambaran mata sebagai plawangan Nafsu Supiah

  Dalem Senopati
  Gambaran Telinga sebagai plawangan nafsu Amarah

  Pasar
  gambaran Mulut sebagai plawangan nafsu Lawamah

  Logistik
  Gambaran perut manusia sebagai gudang atau tempat menyimpan makanan keperluan di dalam praja (benteng keraton)

  Pulo Kenanga
  Secara filosofi sekarang lokasi pasar ngasem adalah sebuah kolam air yang mengelilingi yang merupakan simbol dari air ketuban dari rahim ibu, sedang pasar sebenarnya terletak diantara Tamansari dan Masjid Agung sehingga pasar ngasem sekarang diartikan sebagai perut (waduk) atau pencernaan (usus) dari tubuh manusia.

  Jejering punggung
  diartikan sebagai tegaknya perintah atau pemerintahan yang diwujudkan sebagai tempat bala tentara/kasatrian
  Komplek para Punggawa yang merupakan gambaran dari khaki tangan raja dalam memerintah kerajaannya

  Alun-alun Utara dan Selatan
  simbolis dari jagat Sonyaruri yang ditengahnya terdapat pohon sajatarul yakin sebagai perlambang dari tempat KUN dan SABDA yaitu asal dan tempat kembali dari segala kejadian atau makhluk.

  Siti Hinggil (Hendra Loka)
  Merupakan Pusat Perintahan sehari-hari dipimpin Perdana Menteri (Patih) sedang sang Raja hanya sesekali datang ke Siti hinggil

  Dalem Kasultanan (Guru Loka)
  simbolis dari Jeroan (jantung dan hati) merupakan tempat merenung Sultan/Raja dan kediaman keluarga Raja dengan dilayani para abdi dalem

  TAMANSARI
  simbolis dari JANALOKA atau BAITUL MAQDIS yang digambarkan sebagai reproduksi dan prosesi menitiskan wiji/janin yang akan menjadi INSAN KAMIL atau manusia sejati

  PIL SEPET, di/pada Agustus 26th, 2008 pada 6:26 am Dikatakan:
  Dalam kepercayaan masyarakat Jawa khususnya masyarakat Yogyakarta dikenal kekeramatan dari tiga tempat yang dimistikkan dan memiliki misteri (kerahasiaan) yaitu :

  Gunung Merapi
  digambarkan sebagai Siti (tanah) Hinggil (tinggi) atau tempat yang dimuliakan atau tempat keluarnya kalimat Sabda Bumi dimana kejadian-kejadian besar kemanusiaan atau gejolak negeri sering ditandai dengan meletusnya gunung tersebut.

  Keraton Mataram
  digambarkan sebagai kediaman Sang Sabda (Raja Jawa/babu tanah Jawi) atau tempat yang dikeramatkan dimana setiap orang diharuskan mematuhi tatacara kehidupan keraton seperti menanggalkan baju kemanusiaan (derajat dan kedudukan) dengan telanjang dada bagi laki-laki dan memakai kemben bagi perempuan untuk dapat memasuki kediaman Sang Sabda.

  Pantai Selatan
  digambarkan sebagai bersemayamnya Sang Ratu Pantai Selatan (keraton gaib) yang sebenarnya menggambarkan keluasan Rahasia Alam Semesta (arasy) yang didalam laut (langit) bertebaran mutiara yang berkilau (bintang-bintang) sebagai gambaran wahyu (kalimat hikmah) yang dapat dipetik oleh manusia mulia yang memiliki tanda-tanda kenabian/kepemimpinan (bocah angon).

  PIL SEPET, di/pada Agustus 26th, 2008 pada 6:27 am Dikatakan:
  “Ingsun anata ana sajeroning Betal Makmur, iku omah enggoning Parameyanigsun, jumeneng ana Sirahing Adam. Kang ana sajeroning sirah iku
  Dimak, yaiku Utek, kang ana ing antaraning utek iku manik, sajeroning manik iku budi, sajeroning budi iku nafsu, sajerone nafsu iku Suksma,
  sajerone Suksma iku Rahsa, sajerone rahsa iku Ingsun. Ora ana pengeran nanging Ingsun Dzat kang nglimputi kahanan jati.”

  “Ingsun anata ana sajeroning Betal Mukharam. Iku omah enggon Laranganingsun, jumeneng ana dhadhaning adam. Kang ana sajeroning
  dhadha iku ati, kang ana ing antaraning ati kiu jantung, sajeroning jantung iku budi, sajeroning budi iku jinem yaiku angen-angen, sajeroning
  angen-angen iku rahsa, sajeroning rahsa iku Ingsun. Ora ana pangeran anging Ingsun, dzat kang nglimputi kahanan jati.”

  “Ingsun anata ana sajeroning Betal Mukadas. Iku omah enggon Pasuceningsun, dumunung sajeroning Kontholing adam. Kang ana sajeroning
  Konthol iku Pringsilan, kang ana ing antaraning Pringsilan iku Nutfah, yaiku mani, sajeroning mani iku madi, sajeroning madi iku wadi, sajeroning
  wadi iku manikem, sajeroning manikem iku Rahsa, sajerone rahsa iku Ingsun. Ora ana pengeran nanging Ingsun Dzat kang nglimputi kahanan
  jati, jumeneng sajeroning Nukat Ghaib tumurun dadi Johar awal ing kono wahananing alam Akadiyat, Wahdat, Wakidiyat, alam Arwah, alam
  Misal, alam Ajezam, alam Insan Kamil, dadining manungsa kang sampurna yaiku sejatining sipatingsun.”

  (Hidayat Jati)

  PIL SEPET, di/pada Agustus 26th, 2008 pada 6:35 am Dikatakan:
  TAMANSARI

  Pasar Ngasem
  Lokasi pasar Ngasem secara umum digambarkan sebagai waduk (perut) atau organ pencernaan makanan dimana makanan masuk ke lambung kemudian dilumatkan dengan proses enzimisasi lalu memasuki usus untuk dapat diserap sari makanannya

  Situs Sumur Gumuling
  Secara fisik digambarkan sebagai tempat pertapaan (masjid) si jabang bayi didalam kandungan Rahim (kasih sayang) sang Ibu (bumi) selama 9 bulan dimana Situs Sumur Gumuling dan Pulo Kenanga menggambarkan bentuk kepala dan gembung si janin yang bertapa, terowongan sebagai plasenta dan waduk menggambarkan sebagai air ketuban (benteng yang kokoh).
  Secara mistik digambarkan sebagai sebagai pintu anak Adam menuju inti bumi (Siti Hawa) untuk dapat memasuki tempat asal dan kembalinya manusia (gaibnya alam semesta) dimana Sang Raja (pribadi) bertapa didalam Baitul Maqdis mencapai maqam (asal) Wiji Kodrat pada alam ajali abadi bertemu dengan Tuhan (muksa) dan kembali menjadi orang yang suci.

  Bangunan Segi Delapan
  Yang merupakan tanah lapang adalah tempat bertemuan Sang Sabda (Raja) untuk menyatakan kehendak menitiskan keturunannya pada para isterinya.

  Kolam segaran
  yang terdiri dari tiga buah kolam menggambarkanTri Murti (Tirta Kamandanu, Surya, Candra) sedangkan kolam segaran yang berada terpisah di bagian selatan digambarkan sebagai kolam Kal-Kausar untuk membersihkan segala kotoran sebelum memasuki menitiskan bakal/wiji manusia dalam keadaan suci dengan proses yang disakralkan.

  Pulo Cemeti
  Bangunan di tengah waduk dinamakan pulo Cemeti (halilintar) menggambarkan kejadian turunnya adam makdum yang menjadi adam makhluk ke bumi yang menimbulkan goncangan planet bumi (goro-goro) dan turunnya air dari langit sebagai awal datangnya kehidupan manusia di bumi.

  Jagat Alit
  Sang Wiji (sperma adam) berjalan menuju Sang Bumi (sel telur) dan terjadi pembuahan untuk menjadi bakal anak manusia.

  Jagat Agung (gedhe)
  Bintang berekor yang akan menabrak bumi (kiamat) merupakan gambaran dari kedatangan Adam (makhluk)
  Kedatangan manusia merupakan gambaran turunnya makhluk Adam (awal) dan akhir (kiamat/armageddon) makhluk sebelumnya (Adam purba)
  Gambaran Bumi ketika masih kosong disebut Siti (tanah), merupakan gambaran dari Siti Hawa (siti kawah)

  Terowongan
  Jalan memasuki Situs Sumur Gumuling dan Pulo Kenanga dari Situs Segaran melewati jalan bawah tanah (rahasia kehidupan) yang sepanjang jalan tersebut melewati 7 rumah/ventilasi udara yang menggambarkan si bakal manusia melewati 7 alam yaitu alam akadiyat, alam wahdat, alam wakidiyat, alam arwah, alam misal, alam ajesam dan alam insan kamil.

  Gedong Sekawan
  Yang berada didalam bangunan segi delapan adalah tempat berkumpulnya Rahsa (yang telah bercampur dengan kekuatan Tri Murti) dengan kehendak sang Sabda (Pangeran)

  malih-malih
  menawi wonten leresipun punika sanes leresing kawula manungsa
  menawi wonten lepatipun punika luputing kamanungsan kawula

 37. Dhizy berkata:

  Aksara djawa ndag akand punah kalo kita sama2 jaga, jogja adl kota aksara. . Buat widhi yg jaoh diaceh sana. . Jangand lupaind aksara djawa n jangand lupaind djogja kota penuh budaya. . Okey!!! Q rindu bgt sm kamu. . Jangand lupaind q n djogja

 38. Dhizy berkata:

  I luph live in dJogja. . . Widhi sumpah aq kangend bgt sm km. . . Jangand lupaind dJogja N aksara djawa eawh. . . Q skrg dSMA ngerasa krepiand bgt, orang yg q sayang udh pergi ninggalind djogja, q mohond kamu ndag lupaind aq N djogja, luph you verryMuch. .

 39. Icha berkata:

  Waduhh!tambah sip ae?he-he-he ikut-ikutan ngisi komen az deh!

 40. mukriji berkata:

  jangan sampe LPA kita hidup dipulau jawa….

 41. Risma berkata:

  gw nggk bisa ngartiin bahasanya
  sy org jakarta

 42. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you
  create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

 43. Hey there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m
  trying to get started and create my own. Do you require any
  coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 44. TOGEL AKURAT berkata:

  Keterpurukan hidup membuat saya melakoni pesugihan di PAK MANDALA,sebelumnya saya Mendapatkan no hp aki (082348985714) dari teman yang sudah sukses kaya, saran PAK MANDALA pesugihan yang cocok untuk saya adalah Bank GHAIB, di waktu itu tanpa banyak perhitungan saya ikuti petunjuk dari aki ,saya sudah sangat bingung dengan hutang yang beratus-ratus juta. Untung saja ada PAK MANDALA yang membantu melalui syareatnya. Saya serahkan umur 1 hari saya untuk ritual ini . pada malam pelaksanaan ritual saya merasa sesuatu yang sangat asing,. Karna merasa tak kuat kemudian saya coba melelapkan diri, entah sadar atau tidak saya melihat sosok makhluk tinggi besar yang memberikan saya kain hitam yang berisi uang 50-100rbuan yang sangat banyak setelah benar-benar sadar saya memeriksa kotak hitam yang telah saya persiapkan sebelumnya atas perintah PAK MANDALA ,dan dengan sangat terkejut saya melihat kotak tersebut penuh dengan uang 50-100ribuan sampai ratusan lembAr banyaknya , tanpa ada rekayasa saya membuat kesaksian ini karna semua ini benar-benar saya alami. SUMPAH DEMI ALLAH DAN ATS NAMA KELUARGA Saya ucapkan ribuan terimkasih kepada PAK MANDALA,saat ini hutang saya telah lunas dan saya tlah memiliki toko elektronik yang lumayan besar . sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sangat besar kepada PAK MANDALA dan keluarga.

 45. fsx game berkata:

  Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It will always be exciting to read content from other
  writers and use something from their websites.

 46. sigituny2010@gmail.com berkata:

  ndherek kopas mrih lestari ngelmunipun

 47. rusiyanto berkata:

  Saya punya buku/kitab peninggalan kakek yg bertuliskan huruf jawa semua.dan menurut kakek saya arti dari tulisan itu adalah sebuah silsilah/rentetan terbentuknya manusia beserta sifat dan perilakunya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: